תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "מקרקעין" (להלן האתר) אשר הינו פרי שיתוף פעולה של חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ והוצאת רונן בע"מ - (להלן החברות). כל אזכור של החברות במסמך זה מתכוון לשתי החברות גם יחד, או לאחת מהן, לפי העניין.  

לתשומת לבך! השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש שלהלן. כמו כן, השימוש באתר מעיד על הסכמה לתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

זכות השימוש וזכות הגישה לאתר

השימוש באתר מוגבל למנויים בתשלום בלבד (להלן – "המנוי" וגם "המשתמש"), ורק למנוי ו/או משתמש שקיבל הרשאה וסיסמת כניסה מהחברות וזאת לתקופת המנוי בלבד.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התשלום עבור המנוי הבסיסי מהווה הרשאה לשימוש של משתמש אחד בלבד. הרשאת שימוש למשתמשים נוספים כרוכה בתשלום נוסף.
סיסמת הכניסה הינה אישית והמנוי אינו רשאי להעבירה לאחר ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברות. על המשתמש באתר לרכוש מנוי לאתר כמספר המשתמשים בארגונו. החברות תהינה רשאיות, על-פי שיקול דעתן הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת. המנוי אינו רשאי להרשות שימוש באתר ובמידע שהופק ממנו לאחר, בתמורה או שלא בתמורה ללא הסכמה מפורשת בכתב מהחברות.
המנוי אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי במידע המופיע באתר ואינו רשאי להפיצו בתפוצה רחבה ובפרט גורמים אשר אינם נמנים על עובדיו.
דמי המנוי המשולמים לחברות מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס לאתר ולעשות בו שימוש כפי שפורט לעיל, ואינם מקנים למנוי כל זכות נוספת באתר ובמידע המופיע בו.

למען הסר ספק, מובהר כי הרשאות למשתמשים נוספים באתר, אשר נרכשו ע"י בעל המנוי, הינם לשימוש פנימי של החברה/ משרד/ עסק מטעמה/ו נרכש המנוי, ולא ניתן להעבירן לשימוש של חברה/ משרד/ עסק אחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
יובהר כי תנאי השימוש חלים גם על משתמשים באתר שאינם מנויים, ועל משתמשים אשר רכשו מסמכים בודדים.

מנוי התנסות

משתמש שנרשם לאתר בדרך של "מנוי התנסות", מקבל אפשרות להשתמש באתר לתקופה מוגבלת ללא תשלום. המשתמש מקבל עליו את תנאי השימוש באתר.

המשתמש מסכים כי הדיוורים שיקבל בתקופת היותו "מנוי התנסות" יימשכו גם לאחר תום תקופת ההתנסות, והוא יוכל בכל רגע נתון להסיר את פרטיו מרשימת הדוורים.

זכויות יוצרים

האתר והמידע המפורט בו, לרבות עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, ישומי תוכנה, גרפים ותמונות הינם רכושן של החברות והינם בבעלות החברות והם מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין רלבנטי אחר.
הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברות. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן באתר, ולא לשימוש מסחרי והכל בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברות.

אחריות

האתר בכללותו, המידע המופיע בו והתכנה העומדת בבסיסו, מופיע כמות שהוא, ללא התחייבות מצד החברות. האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית ולפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות תביעות או דרישות כלפי החברות ו/או האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת השירותים ו/או המופיעים באתר.

התכנים, הנתונים וכל תוכן אחר באתר, נמסרו לחברה על ידי ספקים שונים. מובהר כי התכנים עשויים לכלול אי דיוקים ו/או טעויות סופר. החברות עשו מאמץ לצמצם את מספר הטעויות ו/או השגיאות עד למינימום אך טרם נוצר מאגר אשר הינו נקי משגיאות ומשיבושים והחברות אינן מתחייבות כי לא יהיו שגיאות ושיבושים. החברות אינן אחראיות בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר והשימוש הינו באחריות המשתמש בלבד.

במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך לחברות כדי שיוכלו לתקנו. בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין הנתונים והמידע המתפרסמים באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים והמקוריים בכתב כנכון.

הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או על התכנים המופיעים באתר הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע המופיע בו. עיון בפסקי דין, חיקוקים שונים וכל פרסום אחר באתר אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים. במידה וקיימת סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים רשמיים, הפרסום הרשמי הוא הקובע.
ההחלטות המופיעות בדינים הינן בין היתר פרסום מותר כהגדרתו בסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע וסעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות. ההחלטות לא נאסרו לפרסום על ידי בתי הדין הרלוונטיים, ולפיכך מפורסמות במאגר כדין.

זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו

החברות לא יהיו אחראיות בגין נזק שמקורו בהפרעות במתן השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו לרשת האינטנרט ו/או מרכיב תקשורת כלשהו לרבות תקלות, שיבושים או הפרעות שמקורם בספקי השירות ו/או המידע ו/או בגין ליקויים בדרך העברת הנתונים או בתוכן המידע העובר מספקי המידע וספקי השירות. החברות אינן אחראיות בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ו/או אובדן (כולל צד ג') ו/או הוצאה, ישיר או עקיף, הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בכל מידע אחר שבו כולל תוכן התשובות הניתנות באמצעות מערכת "און-ליין" כפי שמפורט בהמשך. כמו כן, החברות אינן אחראיות בצורה כלשהי לנזק שנגרם מאי יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא. בנוסף, החברות אינן אחראיות לכל נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו עקב השימוש באתר. החברות לא תישאנה בכל אחריות להתאמת המידע המופיע באתר לצרכי המשתמש, ואינה מתחייבת כי האתר ו/או המידע הכלול בו ו/או השימוש בו עונים או יענו על צורך כלשהו של המשתמש.
התכנים המופיעים באתר, ובכלל זה מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים בלבד, והחברות  לא ישאו באחריות בגין האמור בהם. החברות שומרות על זכותה הבלעדית לערוך שינויים, הוספות או הפחתות לפי שיקול דעתה המוחלט במידע המופיע באתר או בעיצובו, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ולמשתמש לא תהיה כל טענה כתוצאה מן הפעולות הללו.
בכל מקרה שהוא מוגבלת אחריותה של החברות, בגין שימוש במאגר ו/או באתר בתקופת המנוי, לסכום אשר שילם המנוי בפועל כדמי מנוי ואין לחברות כל אחריות לנזקים תוצאתיים במידה המרבית המותרת על פי דין. מובהר כי גם הודעה לחברות כי קיימת אפשרות לגרימת נזק מכל סוג שהוא לא תרחיב את אחריות החברות מעבר להשבה של הסכום ששולם בפועל עבור המוצר.

הפניית שאילתות –באמצעות האתר / פניות טלפוניות במסגרת מומחה האיתור

למנויי האתר קיימת אפשרות להפניית שאילתות לאיתור מידע באתר באמצעות פניה דרך האתר ו/או באמצעות פניה טלפונית ו/או פניה בפקס.
מטרת השירות הוא לסייע באיתור מידע במסגרת מידע הקיים באתר "מקרקעין" ושלא עלה בידי המשתמש לאתרו . משך זמן התשובה לשאילתות עשוי להתארך עד כדי 7 ימי עסקים, והכל בכפוף למורכבות השאילתה והיכולת לענות עליה ומבלי שתהא למשתמש כל טענה בעניין.

למען הסר ספק מובהר כי מענה מומחה האיתור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, וכן אינן מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. הסתמכות על התשובות לשאילתות הינה באחריות המשתמש בלבד.
החברות אינן אחראיות בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ו/או אובדן (כולל צד ג') ו/או הוצאה, ישיר או עקיף, הנובע מהסתמכות על שירות זה ו/או על כל מידע אחר שנמסר במסגרת השירות. ובפרט תוכן התשובות הניתנות באמצעות המערכת הכפופות גם לאפשרות טעות ו/או פגם הנובע מסיבה כלשהיא שאינן בשליטת החברות.

הצהרת פרטיות

החברות  מחויבות לשמירה ולהגנה על המידע שימסר על ידי המנוי בעד השימוש באתר בכפוף לאמור להלן.
המידע האישי שיסופק על ידי המנוי מהווה בסיס להצטרפות המנוי לרשימת הלקוחות ומאפשר לחברות לספק את השירותים במסגרת האתר כולל עדכונים ושינויים שיוכנסו בו.

לצורך רישום באתר יספק המשתמש לחברות מידע אישי כגון: שם, כתובת ודואר אלקטרוני. בחתימתו על הסכם זה מסכים המשתמש, במפורש, לכך שכתובת הדוא"ל שמסר לשם קבלת השירותים, תצורף לרשימת התפוצה של החברות, לצורך קבלת דברי מחשב, עדכונים, הודעות רלוונטיות ומידע נוסף, כולל בין היתר בדואר אלקטרוני ו/או דיוור ישיר של מידע ו/או שירותים ו/או פרסומת אודות מידע ו/או שירותים אחרים המסופקים על ידי החברות.
מובהר ומסכם כי החברות יהיו רשאיות לשלוח למשתמש מידע גם לאחר הפסקת ההתקשרות וכל עוד לא ביקש המשתמש מפורשות להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מרשימת התפוצה של החברות.
החברות  אינן רשאיות למסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים לצרכים פרסומיים ושיווקיים.
הפרטים שמוסר המשתמש בעת ההצטרפות לשירותים יישמרו במאגר מידע ממוחשב מאובטח והחברות אינן רשאית למסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים לצרכים פרסומיים ושיווקיים, למעט לצדדים שלישיים הקשורים אליה, כמו כן, במהלך השימוש באתר ישמר מידע הנוגע לתדירות הפניות לאתר, סוג הפניות לאתר ומידע טכני נוסף כגון: נתוני מערכת ההפעלה, גרסת תוכנה וגרסת דפדפן. החברות שומרות לעצמן את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש שלו בשירותים כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות, אם פעולה זו חיונית כדי :

(1) לציית לדרישות הדין או למלא אחר הוראות הליך משפטי;
(2) להגן על הזכויות או הקניין של החברות ו/או של מי מטעמן;
(3) לאכוף את הוראות תקנון זה, לרבות תשלום;
(4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים.

פרסום באתר

המפרסם באתר יהא אחראי באופן בלעדי ומוחלט: (1) לתוכן המודעות ו/או הפרסומות המוצגות על ידו באתר ו/או למידע הכלול בהן ו/או להצהרות הכלולות בהן; (2)למודעות, לפרסומות ולתוכן המוצגים באתרו, בכל צורה שהיא, לרבות הפניה לאתרים מקוונים אחרים לרבות התוכן המוצג באתרים המקוונים האחרים ו/או לשימושיהם ו/או למטרותיהם; (3)למידע המתפרסם באתרו על ידי המשתמשים בו, לרבות מהימנותו ו/או טיבו ו/או לכל תוצאה אשר תנבע כתוצאה משימוש במידע זה על ידי משתמש אחר.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.

סימני מסחר

סימני המסחר (הלוגו של האתר ושל החברות) המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

קישורים

האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.

כללי תגובה באתר

האתר כולל בין היתר ערוצים המאפשרים למשתמש להזין למערכת טקסטים ותכנים. המשתמש מתחייב שלא להזין אל תוך המערכת תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים מטעים ו/או תכנים שיש בהם הסתה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הנושאים אופי אחר שיש בו להזיק או לפגוע במאן שהוא והמשתמש בלבד יהא אחראי לתכנים שהוזנו על ידו לאתר.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר החברה תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש בשירותים. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה, ובכלל זה מידע או חומר :
א. העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר;
ב. האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות, פורנוגרפיה או ביטוי אחר, העלול לפגוע במאן דהוא;
ג. שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית;
ד. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
ה. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות מחשב;
ו. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;

ומתחייב לפצות את החברה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר.המשתמש מתחייב שלא להשתמש בקוד הסודי של אחר ושלא למסור את הקוד הסודי שלו, אלא למשתמש אשר החברה מסרה אישורה בכתב למשתמש זה.

הבהרה

כל התחייבויותיהן של החברות כאמור לעיל בהסכם זה יחולו על החברות, בתקופת המנוי בלבד.

משתמש ו/או מנוי העושה שימוש באתר ו/או במאגר, שלא בתקופת המנוי, עושה כן על אחריותו הבלעדית והחברות לא יהיו  אחראית לכל נזק שיגרם, ככל שיגרם, למשתמש ו/או על ידי המשתמש בגין שימוש בלתי מורשה, שלא בתקופת המנוי.

חשבים שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותי האתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.